Integritetspolicy

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Lars Pettersson Elektronik AB, org. nr 556315-0456, Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 34A, 751 83 Uppsala, e-mail: info@batsound.com, (” Pettersson”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

Integritetspolicyn gäller då Pettersson tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Pettersson, såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Pettersson är personuppgiftsansvarig för Petterssons behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi kan komma att samla in och behandla personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos oss, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Pettersson. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Pettersson och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

 

 4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Pettersson kan komma att samla in och behandla om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är: 

 • Namn och identifikationsnummer (t ex personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Petterssons webbplats

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Pettersson behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som är kund till oss, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att: 

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Petterssons och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Pettersson baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. 

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra bokningar och köp. 

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Pettersson behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. 

I vissa fall kan Pettersson ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Personuppgifter kan komma att samlas in för olika ändamål: 

a)  För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support. Rättslig grund för detta är fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor), Typ av uppgifter som kan komma att samlas in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress. Uppgifterna lagras i upp till två år efter att du senast varit aktiv hos Pettersson, t ex genom att göra inköp hos oss eller genom att kontakta vår kundtjänst. 

b) För att tillse att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen. Rättslig grund för detta är rättslig förpliktelse. Typ av uppgifter som kan komma att samlas in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress. Uppgifterna lagras så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag. 

c) För att marknadsföra Petterssons och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post. telefon och/eller SMS/MMS. Rättslig grund för detta är Intresseavvägning. Typ av uppgifter som kan komma att samlas in: Namn, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress. Uppgifterna lagras i upp till två år efter att du senast varit aktiv hos Pettersson, t ex genom att göra inköp hos oss eller genom att kontakta vår kundtjänst.

 

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig? 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Pettersson kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav, för att administrera försålda mjukvarulicenser eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

Pettersson sparar normalt uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med oss, se dock föregående stycke. 

 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Pettersson kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Petterssons samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. 

Tredje part som Pettersson lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Petterssons och Petterssons samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Petterssons avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Pettersson om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Petterssons rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Pettersson kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Petterssons leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Pettersson vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

10. Ändring av integritetspolicy

Pettersson har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Pettersson kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Pettersson innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Pettersson. 

 

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Pettersson har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

 

12. Dina rättigheter

Pettersson ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Pettersson kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Du har rätt att av oss begära: 

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära en sammanställning av den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla en sammanställning om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. 

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas. 

Pettersson kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@batsound.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. 

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

 

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära en sammanställning. Vår kontaktinformation är: 

Pettersson Elektronik AB

Uppsala Science Park,

Dag Hammarskjölds väg 34A

751 83 Uppsala 

e-mail: info@batsound.com